Gençleri zorla al?p götürmeye kalkt?lar. ??te bu tutuma k?z?l?yor

Gençleri böyle zehirliyor

Kendisini ‘Antikapitalist Müslüman’ olarak tan?nan ilahiyatç? yazar ?hsan
Eliaç?k, ?slamiyet’in e?cinselli?e kar?? olmad???n? ileri sürdü.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Eliaç?k, Osmanl? devletinde zenne (e?cinsellik) hukuku üretildi?ini; e?cinsellerin,
padi?ah?n önünde resmi geçit yapt???n? iddia etti. E?cinsellerin Osmanl?
döneminde toplumsal bir kesim olarak tan?nd???n? öne süren ?hsan Eliaç?k,
kaynak olarak, abart?l? yaz?lar? ile bilinen Evliya Çelebi Seyahatnamesini verdi.

Lezbiyen, Gay, Biseksüel, Travesti, Transseksüel, Intersex (lgbti) sitesine konu?an
Eliaç?k, “?slam’da LGBT? bireylerin yeri nedir?” sorusunu, Kur’an-? Kerim’de s?k
s?k at?f yap?lan Lût k?ssas?n? çarp?tarak cevaplad?. Eliaç?k, Lut k?ssas?nda lanetlenen,
d??lanan ?eyin e?cinsellik de?il bask?, zulüm ve zorbal?k oldu?unu öne sürdü.

Eliaç?k’?n aç?klamas?n?n devam? ?öyle, “Hasbahçelerindeki e?lenceler için
?ehirde ‘genç o?lan’ ar?yorlar, hangi ailede varsa onu k?rbaç zoruyla al?p
götürüyorlard?. Bu nedenle Lut’un evini bast?lar, kap?ya dayand?lar, gelen
misafirleri bize ver dediler, gelen gençleri zorla al?p götürmeye kalkt?lar.
??te bu tutuma k?z?l?yor k?ssada. Dolay?s?yla Kur’an’?n lanetledi?i bask?,
zulüm ve zorbal?klard?r. Kim ve ne ad?na yap?l?yorsa yap?ls?n fark etmez.
?nsanlar?n yatak odas?n? ve cinsel ya?ant?lar?n? ara?t?rmak tecessüse girer ve
yasaklanm??t?r. ?nsanlar?n özel hallerini ara?t?rmak ve buradan bir nefret
söylemi geli?tirmek do?ru de?ildir. LGBT? bireylerinin tercihleri kendi özel
halleri olup, kamusal alanda hak ve özgürlükler bak?m?ndan e?it
görülmelidirler. Hele bir kamu gücü olarak devletin resmi dini, mezhebi, etnik kimli?i,
?rk?, ki?i kültü olamayaca?? gibi cinsiyeti de olamaz.”

Kur’an-? Kerim’de “çirkin” olarak
tan?mlan?yor

?hsan Eliaç?k’?n aç?klamalar?n?n aksine, Kur’an-? Kerim’?n çe?itli ayetlerinde
Lût kavminin yapt??? i? “çirkin”, “i?renç” olarak tan?mlanmaktad?r (ör: Hûd
Suresi, 78. Ayet).