Amerika
‘n?n ?ran’ kar?? olan yapt?r?mlar?n? delmi? oldu?u
iddias?yla yarg?lanmakta olan Eski Halkbank Genel Müdür
Yard?mc?s? Türkiye gündeminde son zamanlarda çok fazla göze
çarpan isimdir. Yaz?m?zda Hakan Atilla ilgili bilgileri sizinle
payala?aca??z.

Hakan
Atilla Kaç
Ya??nda ve Nereli?

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

?smi
tam olarak Mehmet Hakan Atilla’d?r. 1970 y?l?nda Ankara ‘da
do?mu?tur. E?itim hayat?nada Ankara’da
tamamlam??t?r.

Hakan
Atilla E?itim ve Kariyer Hayat?

?lkö?renim
ve lise e?itimini tamamlad?ktan sonra e?itim
hayat?na Gazi Üniversitesi ?ktisadi ve ?dari Bölümünde devam
etmi?tir. Gazi Üniversitesi’nden mezun olduktan sonra 1995
y?l?nda Halkbank A.? de uzman yard?mc?s? olarak ba?lam??t?r.
Atilla Ara?t?rma ve Planlama Müdürlü?ündeki i?inden sonra
Bankac?l?k Kartlar? ve Nakit Yönetimi müdürlü?ünde yeni
görevini alm??t?r. Bu birimde uzman olarak çal??an Atilla
ba?ar?lar? ile dikkat çeken bir çal??an olmu?tur. Daha
sonras?nda Stratejik planlama Daire Ba?kanl???’nda verilen
yönetmen ve bölüm müdürlü?ü görevlerini üstlenerek kariyer
hayat?nda önemli ad?mlar atm??t?r.

Finansal
Kurumlar ve Yat?r?mc? ?li?kileri Daire Ba?kan? olarak
2007-2011 y?llar?nda görev alan Atilla sonras?nda ise
Uluslararas? Bankac?l?ktan Sorumlu Genel Müdür Yard?mc?l???
görevini yürütmü?tür.

Mehmet
Hakan Atilla Hakk?ndaki
?ddialar

Mehmet
Hakan Atilla, Amerika Birle?ik Devletleri (ABD) ‘nin ?ran’a kar??
olarak yapm?? oldu?u yapt?r?mlar? deldi?i ve bankac?l?k
alan?nda sahtekarl?k yapt??? iddialar? ile FBI taraf?ndan
tutuklanarak hakim kar??s?na ç?kar?lm??t?r. R?za Zarrab’?n
?ran’a yönelik yapt?r?mlar? delmek konusunda yard?m etti?i
hususunda suçlanmaktad?r. Hakk?nda 50 y?l hapis cezas? ve 2
milyon dolar para cezas? istenmektedir. Sarraf’?n tan?k koltu?una
oturup itirafç? olmas? ile davan?n tek san??? Hakan Atilla
olmu?tur.

47
ya??ndaki Hakan Atilla Amerika
ambargosu alt?ndaki petrolün sat???ndan elde edilen paray?
paravan ?irketler ile yurt d??? pyasas?na aktard??? iddia
edilmektedir. Böylelikle Amerika bankalar?n?n bunu farktmesi
engelleniyordu. Hakan Atilla davas? hala sürmektedir.